Գագարինի միջնակարգ դպրոցի 2017-2018 ուսումնական տարվա վարկանիշավորման հաշվետվություն

Միջնակարգ դպրոցի անվանումը    <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գագարինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ

V
 

Մարզը            Գեղարքունիք                         Համայնքը       Սևան               Հեռ.__094040611___ 

Գյուղական             Քաղաքային

Հասցեն          գ. Գագարին, Պիոներների 1

Սովորողներ/ուսումնառության արդյունքներ 2017/2018
1. Դպրոցի սովորողների ընդհանուր թիվը 231
2. Հիմնական դպրոցի սովորողների ընդհանուր թիվը 113
3. 9-րդ դասարանն ավարտած սովորողների  թիվը 20
4. 12-րդ դասարանն ավարտած շրջանավարտների թիվը 0
5. Դպրոցի ուսուցիչների թիվը 22
6. Դպրոցի վարչական և սպասարկող աշխատողների թիվը 11
7. Միասնական քննություններին մասնակցած սովորողների թիվը 0
8. Դպրոցի պետական ավարտական քննություններին անբավարար ստացածների թիվը 0
9. Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ ընդունված շրջանավարտների ընդհանուր թիվը 4
10. Բուհեր ընդունված շրջանավարտների ընդհանուր թիվը 0
11. Հայոց լեզվից շրջանավարտների տարեկան միջին գնահատականը 0
12. Շրջանավարտների հայոց լեզվի միասնական քննության միջին գնահատականը 0
13. Մաթեմատիկայից շրջանավարտների տարեկան միջին գնահատականը 0
14. Մաթեմատիկայից շրջանավարտների միասնական  քննության միջին գնահատականը 0
15. Հայոց պատմությունից շրջանավարտների տարեկան միջին գնահատականը 0
16. Հայոց պատմությունից  շրջանավարտների միասնական քննության միջին գնահատականը 0
17. Բնագիտական առարկաներից շրջանավարտների տարեկան միջին գնահատականը 0
18. Բնագիտական առարկաներից  շրջանավարտների միասնական քննության միջին գնահատականը 0
19. Միասնական քննություններին անբավարար ստացածների թիվը 0
20. Հիմնական դպրոցի պետական ավարտական քննություններից անբավարար ստացած սովորողների թիվը 3
21. 9-րդ դասարանն ավարտած սովորողներից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թիվը 4
22. 9-րդ դասարանն ավարտած սովորողներից ավագ դասարաններում ուսումը շարունակող սովորողների թիվը 15
23. Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը 3
24. Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը 0
25. Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների  թիվը 0
26. Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը 0
27. Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը 0
28. Միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը 0
29. Մարզային, հանրապետական և միջազգային սպորտային մրցումներին և այլ սպորտային միջոցառումներին մասնակցած սովորողների թիվը  
30. Մարզային, հանրապետական և միջազգային սպորտային մրցումներին  և այլ միջոցառումներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը 0
31. Մարզային, հանրապետական և միջազգային երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթների և այլ միջոցառումների մասնակցած սովորողների թիվը 0
32. Մարզային, հանրապետական և միջազգային մշակութային, գեղարվեստական, երաժշտական մրցույթներին և այլ միջոցառումներին մրցանակներ ստացած /դափնեկիր դարձած սովորողների թիվը 0
33. Պետական ավարտական փաստաթուղթ ստացած շրջանավարտների թիվը 20
34. Տվյալ դպրոցից մեկ այլ դպրոց տեղափոխված սովորողների թիվը 1
35. Այլ դպրոցներից տվյալ դպրոց  տեղափոխված սովորողների թիվը 1
36. Տվյալ ուստարում հանրապետական և միջազգային առարկայական ստուգատեսներին մասնակցած տվյալ դպրոցի սովորողների թիվը 0
37. Տվյալ ուստարում  հանրապետական և միջազգային առարկայական ստուգատեսներին մրցանակներ ստացած տվյալ դպրոցի սովորողների թիվը 0
 
38. Տարակարգ ունեցող  ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 0
39. Գիտական աստիճան ունեցող ուսուցիչների թիվը 0
40. Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն չունեցող ուսուցիչների թիվը 3
41. Տարբեր գիտամանկավարժական պարբերականներում/ ամսագրերում հոդվածներ,  մասնագիտական հրապարակումներ, մենագրություններ և այլն ունեցող տվյալ դպրոցի ուսուցիչների թիվը 0
42. ՀՀ-ում  և արտերկրում գիտաժողովներին, սեմինարներին, հանրաժողովներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը 0
43. Ուսուցիչների թիվը, որոնք տվյալ ուստարում տեղափոխվել են դասավանդելու կրթական ծրագրի միևնույն աստճան ունեցող այլ դպրոց 0
44. Ուսուցիչների թիվը, որոնք կրթական ծրագրի միևնույն աստճան ունեցող այլ դպրոցներից տվյալ ուստարում  տեղափոխվել են դասավանդելու տվյալ դպրոց 0
 
45. Դպրոցի կողմից կազմակերպված միջոցառումների թիվը 15
46. Դպրոցում գործող կրթական մշակութային, սպորտային անվճար խմբակներում մասնակիցների թիվը 23
 
47. Դպրոցում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի թիվը

Կից ներկայացնել կազմակերպությունների և ծրագրերի ցանկը

0
48. Դպրոցի գործընկեր հայկական և արտասահմանյան կազմակերպությունների թիվը

Կից ներկայացնել կազմակերպությունների ցանկը

1
49. Դպրոցի և բուհերի հետ համագործակցության պայմանագրերի թիվը

Կից ներկայացնել բուհերի ցանկը

0
50. Դպրոցի կողմից օգտագործվող ՏՀՏ ռեսուրսները (օր. armedu.am; lib.armedu.am; dasaran.am, imdproc.am և այլն)

Կից ներկայացնել օգտագործվող ռեսուրսների ցանկը

 
 
51. Տվյալ տարում դպրոցի բյուջեի ընդամենը գումարը 55926700
52. Տվյալ տարում դպրոցի կողմից նախահաշվով սահմանված պահպանման ծախսերի գումարը 15477800
53. Դպրոցի ուսուցիչների միջին տարեկան աշխատավարձը 112531
54. Դպրոցի վարչական աշխատողների միջին տարեկան աշխատավարձը 206362
55. Բյուջեում ուսումնական ռեսուրսների և նոր սարքավորումների ձեռքբերման համար նախատեսված ծախսերի գումարը 0
56. Դպրոցի բյուջեում արտաբյուջեի գումարը 0
57. Տվյալ ուստարում շաբաթական ուսպլանով նախատեսված ժամաքանակը 334
58. Դասավանդվող այլընտրանքային առարկաների թիվը, ներառյալ 3-րդ օտար լեզուն 0

 

Կ.Տ.

Դպրոցի տնօրեն`                                 Ա. Ստեփանյան

 

 

 

Գագարինի միջնակարգ դպրոց

Լրացուցիչ տեղեկություններ

  1. Հայ դպրոց հիմնադրամ
  2. Դպրոցի կողմից օգտագործվող ՏՀՏ ռեսուրսները- edu.am; armedu.am; aniedu.am; atc.am; dasaran.am; youtube.com

 

 

Կ.Տ.

Դպրոցի տնօրեն`                                 Ա. Ստեփանյան

Չդասակարգված

Դպրոցի խորհրդի նիստի արձանագրությունը 2018թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագծի քննարկման մասին

Դպրոցի խորհրդի 26.10.2018թ.   N 09 նիստի արձանագրությունը 2018թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագծի քննարկման մասին —–scann

Չդասակարգված

2018թ. հաստիքացուցակ

2018 թվականի Գագարինի միջնակարգ դպրոցի հաստիքացուցակի լուսապաճեն

Չդասակարգված

Գագարինի միջնակարգ դպրոցի 2018թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթը

Գագարինի միջնակարգ դպրոցի 2018թ. երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթը (ներառում է՝ ամփոփ հաշվետվություն, դրամարկղային հոսք, կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն) – 3_hashvetvutyun

Չդասակարգված

Դպրոցի ներքին գնահատում՝ 2017-2018 ուսումնական տարի

Ներքին գնահատման ֆայլը 2017-2018

Գագարինի մ/դ-ի 2017-2018 ուստարվա ներքին գանահատումը

Չդասակարգված

01.01.2018թ.-01.07.2018թ. դպրոցի նախահաշվի ամփոփ հաշվետվությունը

Գագարինի միջնակարգ դպրոցի 01.01.2018թ.-01.07.2018թ. նախահաշվի ամփոփ հաշվետվությունը /երկրորդ եռամսյակ/ File

Չդասակարգված

01-01-2018թ.-01.07.2018թ. դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվություն

Գագարինի միջնակարգ դպրոցի դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվություն  /երկրորդ եռամսյակ/ – File

Չդասակարգված

2018թ. ֆինանսական հաշվետվություններ

fin-1  դրամական միջոցների հոսքեր

fin-2 ծախսերի և պարտքերի վերաբերյալ

 

Չդասակարգված

2017թ. կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

File2 2017թ. կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն

Չդասակարգված

2017թ. կատարված ծախսերի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն

File1 Գագարինի միջնակարգ դպրոցի 2017թ. կատարված ծախսերի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվության լուսապատճենը

Չդասակարգված

2018թ. Գագարինի միջնակարգ դպրոցի բյուջեի նախագիծ

<<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գագարինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի բյուջի նախագծի լուսապատճենը  File

Չդասակարգված

2017 թ. բյուջեի նախագիծ (նախնական տարբերակ)

Գագարինի միջնակարգ դպրոցի 2017թ. բյուջեի նախագիծը /նախնական տարբերակ/  Փաստաթղթի լուսապաճենը

Չդասակարգված

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ

dsc03761<< ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱԳԱՐԻՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ >> ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷՋ

Չդասակարգված